KÖPVILLKOR2023-10-09T22:13:53+02:00

KÖPVILLKOR

FÖRETAGSINFORMATION
För köp som sker på www.wifi.se ansvarar Wifi.se Sverige AB, organisationsnummer 556421-1216 med Internationellt momsnummer: SE556421121601.
Adress:
Wifi.se, Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

PRISER
Alla priser anges i svenska kronor och innehåller mervärdesskatt och övriga avgifter. Totalkostnaden för köpet kommer att framkomma tydligt innan slutlig beställning och kommer att inkludera samtliga kostnader förenade med köpet, inklusive eventuella porto- och fraktkostnader.

FRAKT/LEVERANSTIDER
Vanligtvis kommer varan skickas från oss senast 3 arbetsdagar efter att ordern mottagits. Om varorna inte finns i lager kan leveranstiden ändras. Information kommer att skickas ut när preliminär leverans planeras.

Vi tillämpar leverans med Postnord eller DHL som även står för transport och utkörning inom eller utanför Sverige. Kostnader förenade med frakten anges i samband med köpet.

När din order har skickats mailar vi ett bekräftelsemail med trackingnummer så du kan följa ditt paket på vägen till dig, detta kommer till det mobilnummer eller den e-postadress du angett vid beställning. Vid beställning av produkter, som finns i lager sker normalt leverans senast den andra vardagen från beställningsbekräftelsen utom vid klämdagar eller under semestertider.

Wifi.se Sverige AB reserverar sig mot eventuella fel på lagersaldon vilket kan medföra att leverans sker senare än beräknat. Skulle varan vara slut i lager meddelar vi dig tidigast möjliga leveransdatum. Wifi.se Sverige AB ansvarar inte för den eventuella skada som detta kan orsaka kunden.

OUTLÖSTA PAKET
För icke uthämtade beställningar som går i retur till oss förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift om 20% av värdet dock minst 300kr.

Ångerrätt/Returer
Om du köpt din produkt på distans, t.ex. på webben eller i kundservice så har du 14 dagars ångerrätt. Du ångrar ditt köp genom att kontakta oss. För att ångerrätten ska gälla måste förpackningen vara obruten och en tjänst får inte ha påbörjats. Vi betalar eventuella fraktkostnader.
Ångerrätt gäller aldrig om din tjänst har fullgjorts och du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras eller om du brutit förseglingen. MAO om produkten är använd gäller inte ångerrätten.

RESERVATIONER
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeure nedan.

REPARATIONER
I första hand kommer produkten att skickas till vår leverantör för felsökning om vi inte kan avhjälpa reparationen på plats. Arbetet påbörjas först efter att den defekta produkten skickats till Wifi.se Sverige AB och den angivna felbeskrivningen har kunnat bekräftas. Vår normala handläggning för felsökning är 7 arbetsdagar. Om vi inte kan reparera skadan så skickas varan vidare till vår leverantör. Handläggningen kan då bli längre.

Retur av trasiga produkter till oss sker på köparens bekostnad. Reparerade varor skickas tillbaka till köparen på säljarens bekostnad.

ABONNEMANGSPERIOD OCH UPPSÄGNING

Abonnemanget gäller tills vidare utan uppsägningstid. Abonnemangsperioden är minimum 4 eller minimum 12 månader och fungerar som en prenumeration.

Uppsägnings måste göras 30 dagar före abonnemangsperiodens/prenumerationens slut. Om inte detta sker kommer det skickas en faktura eller att det dras automatiskt för en ny 30 dagars period för ditt mobila data abonnemang.

När du handlar hos oss behandlas betalningen av Klarna AB som är en svensk säker elektronisk betallösning för e-handel. Kortinformation skickas alltid krypterat med hjälp av SSL/TLS. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk kring PCI DSS, Level 1.

Personuppgifter och GDPR
Vi behandlar persondata i enlighet med GDPR. I samband med ditt köp godkänner du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter. Vi lagrar de uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att kunna bedriva vår verksamhet. Du har enligt GDPR rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om de uppgifter som vi lagrar om dig är irrelevanta, felaktiga eller ofullständiga kan du begära att informationen ska rättas, begränsas eller tas bort, vilket vi gör i den mån det är möjligt enligt gällande lag (som t.ex. bokföringslagen). Läs mer i vår integritetspolicy här. (Du hittar den även längst ner på vår webbsida)

Abonnemang: Alla våra abonnemang gäller för 365 dagar, dvs 1 år. År nummer två kommer du bli automatiskt debiterad

GARANTI OCH REKLAMATIONER
Router, routerpaket, antenner samt annat tillbehör har 1 års garanti.

Eventuella fel eller brister i mottagen vara skall åberopas inom skälig tid efter att felet har konstaterats eller borde ha konstaterats.

Reklamerar du inte inom 3 år från det att du tagit emot varan, förlorar du rätten att åberopa felet, förutsatt att inte annat följer av garanti, annan utfästelse eller lag. Observera att om du reklamerar/åberopar garanti på en produkt och produkten efter felsökning visar sig inte ha en ursprungskada som Wifi.se Sverige AB ska svara för, kommer du att debiteras den felsökningsavgift som Wifi.se Sverige AB måste betala leverantören/tillverkaren/serviceverkstaden, för närvarande minimum 500 SEK (inkl. moms)

FAIR USAGE POLICY
För våra SIM-kort där datamängden kan sparas i 365 dagar måste 50% av denna surf användas i Sverige. Detta kort måste också köpas i Sverige. Om detta missbrukas och används utanför Sveriges gränser, har vi rätt att stänga ned detta SIM-kort.

ALLÄMMA VILLKOR
Abonnemang/Tjänst: Avtal om Wifi.se Sverige ABs tjänster (2G/3G/4G/5G)
Avtal: Dessa villkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse såsom avtal, tjänstebeskrivning, produktbeskrivning, beställning, orderbekräftelse mm.

Kund: Fysisk eller juridisk person med vilken Avtal ingåtts.
Tjänst: Router och SIM-kort med abonnemang eller bara datakort, dvs SIM-kort med en mängd data.

TJÄNSTS INNEHÅLL

Den av Kund valda Tjänstens eller Tjänsternas innehåll framgår av dessa allmänna villkor och av övriga handlingar som utgör del av Avtalet. Tjänsten specificeras mer ingående i vid var tid gällande produktbeskrivning som finns tillgänglig på Wifi.se Sverige ABs hemsida.

I Tjänst ingår alltid anslutning till svenska mobilnät, vilket även möjliggör anslutning till Internet. Detta är en tredjeparttjänst då Wifi.se Sverige AB inte äger något eget nät utan levererar en service från en mobiloperatör. Genom anslutningen till Wifi.se Sverige AB kan Kund, beroende på vilka Tjänster som omfattas av Kundens Abonnemang/Tjänst, använda Abonnemanget/Tjänsten för datatrafik i mobilnät.

För att Tjänsten ska kunna nyttjas tilldelar Wifi.se Sverige AB kunden nödvändig utrustning som ingår i Tjänsten såsom t.ex. SIM-kort och sådana identifikationsuppgifter som t.ex. telefonnummer, IP-adress, lösenord (t ex PIN-kod och PUK-kud) och andra koder, som är nödvändiga för att använda Tjänsten (”Identifikationsuppgifter”). Wifi.se Sverige AB får byta ut utrustning som t.ex. SIM-kort och ändra Identifikationsuppgifter av tekniska, driftmässiga, legala eller andra särskilda skäl. Kunden ska i god tid informeras om sådan ändring. Kunden har ingen rätt till Identifikationsuppgifterna efter att Avtalet har upphört att gälla, om inte

Parterna skriftligen har överenskommit annat eller om annat föreskrivs i lag. Wifi.se Sverige AB har rätt att ändra eller återkalla telefonnummer som medföljer Abonnemang/Tjänst, om detta är påkallat av nummeradministrativa skäl.

Wifi.se Sverige ABs använder olika mobilnät vilket är en gemensam resurs som nyttjas av många abonnenter. Någon specifik bandbredd kommer därför inte att kunna garanteras Kund. Wifi.se Sverige AB kan inte heller garantera att tjänst vid var tid kommer att fungera felfritt utan störningar och kvalitén kan komma att påverkas av t ex uppgraderingar, antalet samtida användare i mobil nätet och att Kundens mobil är av en modell som inte stödjer tjänst.

Wifi.se Sverige AB ska tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i enlighet med Avtalet. För underhåll av nät m.m. kan Wifi.se Sverige AB dock tillfälligt behöva stänga Tjänst eller Kund från att använda mobilnäten. Vid omfattande planeradeåtgärder skall Wifi.se Sverige AB avisera Kund i förväg. Eventuella driftavbrott och fel i nätet är något som Wifi.se Sverige AB inte kan styra över.

KUNDS ÅTAGANDEN

Kund ska i samband med tecknande av Avtal och under avtalstiden förse Wifi.se Sverige AB med samtliga de upplysningar som Wifi.se Sverige AB är i behov av och efterfrågar för att kunna leverera Tjänsten till Kund enligt villkoren i Avtalet. Kund är t.ex. skyldig att skyndsamt meddela namn- och adressändring till Wifi.se Sverige AB. Om Kund lämnat oriktiga uppgifter till Wifi.se Sverige AB har Wifi.se Sverige AB rätt att spärra Abonnemang/Tjänst för vidare användning till dess riktiga uppgifter erhålls, eller säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

Kund skall förvara och använda av Wifi.se Sverige AB till Kund utlämnad utrustning och Identifikationsuppgifter på ett betryggande sätt. Kund är ansvarig för att till Kund utlämnad utrustning och Identifikationsuppgifter inte kan utnyttjas eller brukas av obehöriga. Kund är ansvarig för allt nyttjande av Abonnemang/Tjänst. Vid förlust av SIMkort eller om Identifikationsuppgifter har förkommit eller riskerar att komma till obehörig användning, åligger det att Kund att omedelbart anmäla detta till Wifi.se Sverige ABs Kundservice. Kund är dock skyldig att erlägga abonnemangsavgift under den tid Abonnemang inte kunnat nyttjas av Kund ansvarar för att det sätt eller ändamål för vilket Kund använder Tjänst inte är olagligt eller kan uppfattas som anstötligt. Kund ansvarar vidare för att det sätt eller ändamål som Kund använder Tjänst inte framkallar skada för Wifi.se Sverige AB eller tredje man. Kund ansvarar för allt material som Kund tillför eller tillhandahåller vid användande av Tjänst. Kunds ansvar omfattar inhämtande av nödvändiga tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra material.

Kund äger inte i något sammanhang söka obehörig åtkomst till anslutna nät eller datorresurser i Wifi.se Sverige ABs nät eller obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i

Kund äger endast rätt att nyttja Abonnemang/Tjänst på sedvanligt sätt för eget icke kommersiellt bruk.

Abonnemang/Tjänst får således t.ex. ej användas i s.k. gateways, som växelfunktion, som tjänst tillgänglig för allmänheten eller som gränssnitt för samtrafik. Vid brott mot något av ovanstående äger Wifi.se Sverige AB rätt att med omedelbar verkan stänga av Tjänst, spärra abonnemang och/eller säga upp Avtal. Wifi.se Sverige AB förbehåller sig rätten att, på myndighets begäran, spärra Tjänst eller utrustning.

Wifi.se Sverige AB förbehåller sig rätten att debitera Kund avgift för av Wifi.se Sverige ABs utförd åtgärd till följd av Kunds eventuella missbruk av Tjänst. Om skada uppkommer åligger det Kund att medverka till att begränsa den uppkomna skadan. För att motverka onormal användning och missbruk av roaming-tjänster inom EU/EES har Wifi.se Sverige AB rätt att begära att Kund styrker sin normala hemvist i Sverige eller att Kund har andra starka band till Sverige som medför en frekvent och väsentlig närvaro i Sverige, t ex genom att begära folkbokföringsintyg, skatteutdrag eller utbildningsbevis.

Wifi.se Sverige AB har rätt att kontrollera Kunds användande av tjänsten, t ex genom kontroll av hur Kunds användning av roaming eller vistelse i Sverige överstiger Kunds användning/vistelse i andra medlemsstater i EU/EES. Kontrollperioden för onormal användning är fyra månader. Om Wifi.se Sverige AB efter kontrollperiodens slut misstänker missbruk eller onormal användning skall Kund uppmärksammas på detta. Kund skall inom två veckor ändra sitt beteendemönstret på ett sätt som visar att konsumtionen eller närvaron faktiskt är inhemsk inom två veckor. Om detta inte uppfylls har Wifi.se Sverige AB rätt att ta ut tilläggsavgift för förbrukningen från Kund.

Wifi.se Sverige AB har rätt att omedelbart stänga av Kund som återförsäljer tjänsten till personer som inte har sin hemvist eller närvaro i Sverige.

Begäran om portering av telefonnummer tillhörande Abonnemang, som inkommer till Wifi.se Sverige AB, är att jämställa med uppsägning av aktuellt Abonnemang, vilket innebär att Abonnemanget kommer att upphöra sedan portering skett.

UTRUSTNING

Tjänsten förutsätter att Kunden har nödvändig utrustning för nyttjande av Tjänst. Krav på specifik utrustning framgår i förekommande fall av vid var tid gällande beskrivning av Tjänsten. Wifi.se Sverige AB garanterar inte Tjänstens funktionalitet och kvalitet om Kunden ansluter utrustning som inter uppfyller angivna villkor. Utrustning för nyttjande av Tjänst som tillhandahållsav Wifi.se Sverige AB kan i vissa fall vara förkonfigurerad för att endast fungera med Wifi.se Sverige ABs Tjänst. Wifi.se Sverige AB förbehåller sig rätten att utföra konfigurationsändringar och uppgraderingar av utrustning under den tid som utrustningen är ansluten mot Wifi.se Sverige ABs Tjänst. Wifi.se Sverige AB garanterar inte Tjänstens funktionalitet och kvalitet om Kunden ansluter utrustning som inte är tillhandahållen av Wifi.se Sverige AB.

Kund är införstådd med att Tjänsten och därtill anslutna tjänster (inklusive anslutna nät) kan ändras såväl avseende omfattning som innehåll, dock inte beträffande grundläggande funktionella egenskaper. Ändringar kan bla bero på förhållanden avseende anslutna tjänster eller beslutade ändringar av tjänster, tjänsteindelningar eller nätkonfigurationer. Sådana ändringar skall aviseras Kund senast en månad i förväg i de fall ändringarna påverkar Kunds Abonnemang. Vid ändring som kan anses vara till nackdel för Kunden äger Kunden rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp Avtalet, dock tidigast med verkan från sådan ändrings ikraftträdande.

Wifi.se Sverige AB äger rätt att med en (1) månads varsel upphöra med tillhandahållande av viss produkt/Tjänst.

Meddelande om villkorsändring till Kund, och övriga eventuella meddelanden enligt Avtalet, skall anses ha kommit Kunden tillhanda senast tre dagar efter det att meddelandet avsänts med post till den av Kund senast till Wifi.se Sverige AB skriftligen anmälda adressen. Meddelande som sänts via SMS, MMS, eller e-postmeddelande skall anses ha nått Kund omedelbart.

AVGIFTER OCH BETALNING

Kund ansvarar gentemot Wifi.se Sverige AB för allt nyttjande av Abonnemang och Tjänst och är således betalningsansvarig för samtliga avgifter som utgår enligt detta Avtal. Kunden ska till Wifi.se Sverige AB erlägga fasta och rörliga avgifter i enlighet med vad som anges i avtalsvillkoren för respektive Tjänst och/eller hårdvara samt för avgift enligt vid var tid gällande prislista, såvida inte annat avtalats. Om Avtal för juridisk person tecknas av någon som inte är firmatecknare eller annars saknar behörighet att ingå sådant Avtal, har denne personligt betalningsansvar gentemot Wifi.se Sverige AB.

Abonnemangsavgift, delbetalning på hårdvara, extra köp av data och andra avgifter betalas mot faktura eller kredit eller debitkort. Övriga eventuella avgifter erläggs enligt de rutiner som Wifi.se Sverige AB från tid till annan tillämpar. Betalning skall vara korrekt erlagd och Wifi.se Sverige AB tillhanda senast inom den tid som anges på fakturan. Wifi.se Sverige AB har rätt att ta ut faktureringsavgift på alla fakturor. Vid försenad betalning har Wifi.se Sverige AB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

Kund skall inom skälig tid meddela Wifi.se Sverige ABs Kundtjänst om fakturan anses felaktig. Har Kund inom skälig tid invänt mot faktura och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Wifi.se Sverige AB medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess tvisten är slutligt avgjord. Otvistigt belopp skall dock betalas senast på angiven förfallodag. Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Kund slutligen skall betala.

AVGIFTER
Wifi.se Sverige AB har rätt att ändra avgifter under löpande avtalsperiod. Avgiftsändringar skall aviseras senast en (1) månad i förväg. Vid höjning av återkommande avgifter under innevarande abonnemangsperiod har Kund rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp Abonnemang, dock tidigast med verkan från höjningens ikraftträdande. Sådan uppsägning skall ha inkommit till Wifi.se Sverige AB innan höjningens ikraftträdande. Kund anses ha accepterat avgiftshöjningen om Kund inte aktivt sagt upp Avtalet innan ändringen träder i kraft.

Om Kund är i dröjsmål med betalning av Tjänst eller hårdvara eller om Kunds samtalsavgifter överstiger det belopp som Wifi.se Sverige AB från tid till annan tillämpar som kreditgräns för Tjänsten, får Wifi.se Sverige AB stänga av Kunden från användning av Tjänsten och/eller spärra inköpt hårdvara på delbetalning eller av Wifi.se Sverige AB tillhandahållen utrustning till dess att full betalning erlagts. Sådan avstängning får endast ske sedan Wifi.se Sverige AB uppmanat Kunden att betala inom viss skälig tid, med upplysning om att tillhandahållandet annars kan komma att avbrytas. Kund är skyldig att betala fasta avgifter för Abonnemang samt delbetalningar av hårdvara även under tid som Tjänst eller hårdvara inte kan nyttjas av Kund till följd av avstängning/spärr.

Öppnas Abonnemang åter för trafik har Wifi.se Sverige AB rätt att ta ut en särskild öppningsavgift av Kund.

Om Kund vid upprepade tillfällen har betalat för sent har Wifi.se Sverige AB även rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtal för ifrågavarande Abonnemang/Tjänst och/eller spärra hårdvara som kund köpt på delbetalning samt slutfakturera Kund. Åtgärderna förutsätter att dröjsmålet avser mer än en ringa del av betalningen eller att dröjsmålet av annan anledning kan anses som väsentligt.

Wifi.se Sverige AB har rätt att, för att förhindra obehörig användning av Kunds Abonnemang/Tjänst, tillfälligt stänga ned Abonnemanget/Tjänsten om det nyttjas på ett sätt som inte är brukligt. Kund skall omedelbart informeras om sådan temporär nedstängning av Abonnemanget/Tjänsten.

BEHANDLING AV UPPGIFTER OCH SAMTYCKE TILL

Genom att ingå Avtalet samtycker Kund till behandling (t ex insamling, kopiering mellan olika system, lagring, radering och filtrering/urval) av person-, Identifikations-, abonnemangs- och trafikuppgifter inklusive däri ingående. Kund samtycker även till att ta emot marknadsföring och information via SMS, MMS, e-post m.m. från Wifi.se Sverige AB.

Behandling sker så länge uppgifterna behövs för aktuella ändamål och i enlighet med lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer.

Wifi.se Sverige AB behandlar person- (t.ex. namn och adress)-, Identifikations-, abonnemangs/tjänst (t ex telefonnummer)- och trafikuppgifter (t ex mottagande telefonnummer, tidpunkt för samtal, samtalets längd, IP-adresser) inklusive däri ingående lokaliseringsuppgifter (t ex var kunds telefon befinner sig).

Behandling av person- och abonnemangs/tjänsteuppgifter (t ex namn, adress, e-mailadress, telefonnummer) sker för registervård, reklamationshantering och för att marknadsföra Wifi.se Sverige ABs och dess samarbetspartners varor och tjänster.

Samtliga uppgifter behandlas och utgör vidare underlag

TRAFIK
Vid perioder av hög belastning i mobilnät kan vissa trafikslag behöva prioriteras för att undvika överbelastning. För att kunna åstadkomma detta sker behandling av trafikuppgifter i form av prioritering (urval) av aktuella trafikslag. E-post, surfande och streaming påverkas inte eftersom sådan kommunikation sker i realtid.

Wifi.se Sverige AB får lämna ut uppgifter som Kundens namn, adress och telefonnummer till extern part för nummerupplysningsändamål, om Kunden inte anmält att uppgifterna ska skyddas.

ÖVERLÅTELSE M.M.

Kund får inte överlåta Abonnemang utan skriftligt samtycke från Wifi.se Sverige AB.

ANSVAR

Wifi.se Sverige AB ansvarar inte för olägenhet, skada eller förlust (såsom t.ex. administrativa merkostnader eller utebliven vinst) som kan orsakas genom avbrott eller annan felaktighet på teleförbindelse, genom oriktigt expedierat, uteblivet eller försenat telemeddelande eller genom störningar i telemeddelande om inte skadan orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet av Wifi.se Sverige AB. Wifi.se Sverige AB svarar inte för fel eller åtgärdande av fel hänförligt till den av Kunden använda terminalen (t ex routern). Wifi.se Sverige AB ansvarar inte för personliga inställningar som Kunden gjort (e-postgrupper, filtrering, mappar, spam, adressbok mm). Wifi.se Sverige AB ansvarar inte för programvara eller onlinetjänst som utvecklats av annan än Wifi.se Sverige AB.

FORCE MAJEURE

Part skall vara befriad från att fullgöra av Avtalet om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Om Avtals fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än en (1) månad på grund av omständighet enligt ovan, har Part rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet.

  1. TVIST MM.

Tvist mellan parterna skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Reklamation med anledning av detta avtal bör framställas inom tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om det som reklamationen grundas på. Reklamation bör göras skriftligen.

Till toppen