Arbetsmiljöpolicy 2020 – Wifi.se (Wifi.se Sverige AB)

Arbetsmiljöpolicy 2020

Gällande för www.wifi.se (Wifi.se Sverige AB) (org nr 556421121611 )

Arbetsmiljön ska vara trygg och säker, arbetet skall ge möjlighet till samarbete och sociala kontakter med kunder och medarbetare.
Vi skall verka för variation innebärande att fler får möjlighet att medverka i fler arbetsuppgifter, vilket skapar ökad förståelse för företagets och arbetskamraternas arbetsuppgifter. Arbetsmiljön för oss på Björkmans Bil består av en fysisk del och en psykosocial del.

 Wifi.se (Wifi.se Sverige AB) har ett minimikrav att följa förordningar, föreskrifter och regler som gäller för arbetsmiljöområden.
Det vill säga arbetsmiljölagen (AML), arbetsmiljöförordningen (AMF) föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM), Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) samt övriga föreskrifter och allmänna råd från arbetsmiljöverket (AMV).

Varje anställd har ett personligt ansvar för sin hälsa och miljö på arbetsplatsen. Alla anställda skall aktivt deltaga i det dagliga arbetsmiljöarbetet. De skall följa arbetsskyddsinstruktioner samt regler och rutiner för arbetets utförande. Det är varje anställds skyldighet att genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö.

Företaget skall arbeta förebyggande och vara aktiv med rehabiliteringsärenden så att den anställde så fort som möjligt åter kan vara i arbete.
Via ett nära samarbete med företagshälsovården samt ett aktivt friskvårdsarbete verkar vi för en bra arbetsmiljö, friskare personal samt en kontinuerligt minskande sjukfrånvaro.

 

Stockholm / Sverige 2020- 05-15

wifi.se (Wifi.se Sverige AB)

Magnus Bengtsson

Country Manager