Jämställds plan 2020

Jämställdhetsplan 2020 för Wifi.se (Wifi.se Sverige AB)

Innehållsförteckning
Syfte med vårt jämställdhetsarbete…………………………….. 1
Jämställdhetsplan ……………………………………………………. 2
Arbetsförhållanden……………………………………………………. 2
Förvärvsarbete och föräldraskap…………………………………. 2
Sexuella trakasserier ………………………………………………… 3
Kompetensutveckling och rekrytering…………………………… 3
Lönefrågor ……………………………………………………………….. 4
Företagets ansvar…………………………………………………..…. 4
Arbetsmiljöansvarigas ansvar…………………………………….… 4
Revidering av planen…………………………………………………… 4

Jämställdhetsplan för Caravan Router (SORBUS I SKANE AB) 2019

Syftet med Wifi.se (Wifi.se Sverige AB) jämställdhetsarbete är att främja kvinnors
och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor
samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. En jämställd arbetsplats är en
attraktiv arbetsplats. En jämställd arbetsplats innebär för såväl kvinnor
som män bland annat att:

 • vara representerade på alla befattningar och på alla beslutsnivåer,
 • kunna påverka sin arbetssituation och känna delaktighet,
 • lönen bestäms utifrån sakliga grunder,
 • erbjudas lika möjlighet till anställning,
 • erbjudas lika möjligheter till kvalificerade arbetsuppgifter,
 • utvecklas i sitt arbete och ha möjlighet till individuell kompetensutveckling samt
 • kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Jämställdhetsarbetet i Wifi.se (Wifi.se Sverige AB) drivs både genom aktiva
åtgärder och genom integrering av jämställdhetsperspektivet i den övriga
verksamheten. Alla chefer har ett ansvar för att systematiskt driva
jämställdhetsarbetet men har även ansvar för att inom sitt verksamhetsområde
integrera jämställdhetsperspektivet i beslutsprocessen, i verksamhetsstyrningen
samt i uppföljning och utvärdering av resultaten.

Denna Jämställdhetsplan gäller år 2020. Planen revideras årligen och gäller
intill dess nästa utgåva är beslutad.

Jämställdhetsplan
Enligt 13 § jämställdhetslagen (1991:433) skall arbetsgivaren upprätta en
plan för sitt jämställdhetsarbete för respektive område som beskrivs i
4-9 §§, samt en översiktlig redovisning av handlingsplanen för jämställda
löner. Jämställdhetsplanen omfattar år 2020.

Arbetsförhållanden
Övergripande mål
Arbetsförhållandena inom företaget – såväl de fysiska som de
psykosociala – skall vara sådana att de lämpar sig för både kvinnor och män.
Både kvinnor och män skall ha goda möjligheter att påverka sin arbetssituation.
Nuläge
Företaget har en skriven jämställdhetspolicy, som ska uppdateras
vid årlig revision av Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Förutom lönekartläggning
har inte någon aktiv verksamhet för att undersöka skillnader mellan könen förekommit.
Ett viktigt mått på förhållandena på arbetsplatsen är sjukfrånvaron.
Företagets målsättning är en kontinuerlig sänkning av denna frånvaro genom bland annat
ett aktivt samarbete med företagshälsovårder.

Detaljerade mål och åtgärder

 • Informera samtliga anställda om vår jämställdhetsplan.
  Ansvarig: VD.
 • Utvecklingssamtal. Samtliga anställda skall under år 2020 ges tillfälle till ett utvecklingssamtal med sin närmaste chef.
  Ansvarig: VD.
 • Minska sjukfrånvaron totalt.
  Ansvariga: Samtliga arbetsmiljöansvariga.

Förvärvsarbete och föräldraskap
Övergripande mål
Anställda som är föräldrar kan förena förvärvsarbete och föräldraskap.
Nuläge
För att föräldrar skall kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap
måste arbetsförhållandena så långt som möjligt anpassas till de krav som
föräldraskapet innebär. Det råder fortfarande obalans mellan förvärvsarbetande
kvinnor och män, även om situationen förbättrats på senare år, avseende ansvaret för hem
och barn. Denna obalans är det avgjort viktigaste skälet till att kvinnor och män fortfarande inte
är jämställda i arbetslivet. Som arbetsgivare måste vi därför förstärka och förbättra
förutsättningarna att förena förvärvsarbete och föräldraskap för både kvinnor och män på alla
nivåer i företaget.

När det gäller kvinnor handlar det främst om att inte förlora i karriär-, kompetens-,
löneutveckling eller pension och för män handlar det många gånger om attityder till
föräldraledighet. För både kvinnor och män kan tiden för föräldraledighet innebära att de
inte uppmärksammas, att de inte känner sig delaktiga och att de tappar kontakten med
arbetsplatsen.

Detaljerade mål och åtgärder

 • Föräldraledigas lönesättning och löneutveckling kommer särskilt
  att följas upp i lönekartläggningar mellan parterna i Wifi.se (Wifi.se Sverige AB).
  Ansvarig: VD.
 • Särskild hänsyn skall tas till småbarnsförälderns situation vid
  planering av personalkonferenser, sammanträden, utbildning och
  resor.
  Ansvariga: Arbetsmiljöansvariga.
 • Föräldralediga skall ges information om vad som händer på
  arbetsplatsen.
  Ansvariga: Arbetsmiljöansvariga.
 • Föräldraledigas återkomst till arbetet skall underlättas genom
  erforderlig kompetensutveckling.
  Ansvarig: Arbetsmiljöansvariga.
 • Arbetsgivarens positiva syn på föräldraledighet skall kommuniceras till de män
  som är blivande föräldrar.
  Ansvariga: Arbetsmiljöansvariga.

Sexuella trakasserier
Övergripande mål
Ingen anställd skall utsättas för sexuella trakasserier.
Wifi.se (Wifi.se Sverige AB) policy och handlingsplan för att förebygga och förhindra
sexuella trakasserier skall kontinuerligt tillämpas och vara väl kända i organisationen
Med sexuella trakasserier avses såväl fysiska som verbala trakasserier liksom
även exponering av anstötliga bilder inom företagets lokaler.

Kompetensutveckling och rekrytering
Övergripande mål
Båda könen skall vara representerade i alla skilda typer av
arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.
Nuläge
Män är överrepresenterade inom vissa yrkesgrupper medan kvinnor är överrepresenterade i
andra yrkesgrupper inom företaget.
Detaljerade mål och åtgärder

 • Samtliga anställda skall ges möjlighet till kompetensutveckling och/eller karriärplanering
  inom de yrkesgrupper som förekommer inom Wifi.se (Wifi.se Sverige AB)
  Ansvariga: Arbetsmiljöansvariga.
 • När projekt- och arbetsgrupper tillsätts skall en jämn könsfördelning
  eftersträvas.
  Ansvarig: Chef som tillsätter grupp.
 • Lediga anställningar skall beskrivas könsneutralt.
  Ansvarig: Chef som driver rekrytering.
 • Den mest meriterade av det kön som är underrepresenterat skall alltid kallas till anställningsintervju, under förutsättning att kompetenskraven är uppfyllda.
  Ansvarig: Chef som driver rekrytering.

 

Lönefrågor
Övergripande mål
I Wifi.se (Wifi.se Sverige AB) skall lön och andra anställningsvillkor för såväl kvinnor som män
vara sakliga och jämställda.
Från och med 2017 har lagen ändrats och nu ska lönekartläggning göras
varje år. Kartläggningen skall göras i samverkan med de fackliga organisationerna om de finnes och
utvisa yrkesgrupper som är att betrakta som likvärdiga och redovisa såväl könsfördelning
som lönenivåer med speciellt beaktande på osakliga skillnader mellan könen. Även
tjänstledigas löner ska beaktas.
En handlingsplan baserad på kartläggningen skall upprättas samma år som
kartläggningen görs om osakliga skillnader kan uppfattas.

Wifi.se ansvar
VD har det övergripande ansvaret för jämställdhetsplanen samt genomförande
av alla däri ingående delar.

Arbetsmiljöansvarigas ansvar
Varje arbetsmiljöansvarig ansvarar för att de åtgärder genomförs som bidrar till att
uppfylla målen i denna jämställdhetsplan.

Fackligt medbestämmande
Allt löpande arbete med jämställdhetsfrågor skall ske i samförstånd med de fackliga
representanterna. Detta gäller även kartläggning och analys.

Revidering av planen
Skyddskommittén ansvarar för att Wifi.se (Wifi.se Sverige AB) jämställdhetsplan årligen
revideras i samverkan med om det finnes de lokala fackliga organisationerna samtidigt
som planen förlängs med ett år.
Denna jämställdhetsplan anslås i företagets hemsida så att alla anställda och kunder
enkelt kan ta del av den.

Stockholm 2020-05-15
Wifi.se (Wifi.se Sverige AB)

Magnus Bengtsson
VD